Menu

Torus sp. z o.o. - broker ubezpieczeniowy

 Torus sp. z o.o. - broker ubezpieczeniowy reprezentujący stowarzyszenie w zakresie pozyskiwania produktów ubezpieczeniowych dla jego członków.

1 Prezentacja firmy „TORUS” sp. z o.o.

Podmiot prawa handlowego, spółka z ograniczona odpowiedzialnością, występująca pod firmą „TORUS” sp. z o.o. z siedzibą w powiecie Mieście Łodzi. Spółka jest zarejestrowana pod adresem w Łodzi, przy ulicy Oleńki Billewiczówny 20/2. Zawiązanie spółki nastąpiło w dniu 11 maja 2001 roku w Kancelarii notarialnej w Łodzi przy ulicy Al. Kościuszki 80/82 w obecności Notariusza, Radosława Kanieckiego. Czas, na jaki spółka została utworzona jest nieoznaczony. Wpis do rejestru przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, na podstawie przedłożonej umowy spółki, repetytorium nr 1491/2001, nastąpił w dniu 3 lipca 2001 roku. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000024231. Spółka posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 729-24-74-977 nadany przez Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Górna, 93-578 Łódź ul. Wróblewskiego 10.

2 Geneza firmy

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ‘TORUS” powstała w 2001 roku jako rezultat tworzenia się podstaw rynku mieszkaniowego. Działalność podstawowa firmy jest ściśle związana z obsługą nieruchomości w zakresie tworzenia bezpiecznego środowiska finansowego, w którym funkcjonują zarządcy i właściciele nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Rosnące oczekiwania rynku skierowały jej rozwój na nowe pola aktywności pomocy, wsparcia i doradztwa dotyczącego: kreowania nowoczesnych technik zarządzania poprzez rozwój informatyczny zarządców, pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na polepszanie stanu technicznego nieruchomości, monitorowania zagrożeń, poprawy bezpieczeństwa, profilaktyki i zapobiegania patologii społecznej

3 Przedmiot działania

Przedmiotem działalności spółki „TORUS” jest działalność związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami. Od roku 2015 spółka działa jako broker ubezpieczeniowy i reprezentuje stowarzyszenie w zakresie negocjacji produktów ubezpieczeniowych dla jego członków. W ramach współpracy firma udostępnia klientom elektroniczny portal „Torus24” pozwalający na monitoring zawartych ubezpieczeń, bieżące monitorowanie procesu likwidacji szkód, wykonywanie przeglądów budowlanych nieruchomości z zachowaniem wysokiego standardu.

4 Dotychczasowa działalność

W ramach realizacji usług ubezpieczeniowych spółka jest twórcą pakietu ubezpieczeniowego o wysokim standardzie ochrony skierowanego do zarządców i właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Pakiet ten jest corocznie negocjowany z najbardziej liczącymi się na rynku nieruchomości Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Poprzez wprowadzenie elektronicznej platformy obsługi „Torus24” oraz bieżącą współpracę z towarzystwami w zakresie likwidacji szkód jest on stale monitorowany i uzupełniany pod kątem rzeczywistych zdarzeń nie objętych ochroną.

 

Torus spółka z o.o.

92-437 Łódź, ul. Oleńki Billewiczówny 20 lok. 2

We wszelkich sprawach:

Pani Beata Dobrzańska 42 661 10 11

adres e-mail: biuro@torus24.pl