Menu

LIKWIDACJA SZKÓD

Zdecydowanie najważniejszym czynnikiem warunkującą długą pracę z klientem jest dobra współpraca z towarzystwem w zakresie likwidacji szkód. W tym celu, w ramach Stowarzyszenia, działa Rzeczoznawca Majątkowy „Mieszk@nie”. Głównymi atutami naszej działalności w tej dziedzinie, warunkującymi szybką i satysfakcjonującą likwidację szkody są:

Elektroniczny system obsługi „Torus 24”

Aktualnie pracują w nim wszyscy nasi klienci, realizujący ubezpieczenia w programie. Program ten zapewnia im jednolite procedury związane z obsługą zdarzeń szkodowych, niezależnie od wybranego przez właścicieli nieruchomości towarzystwa ubezpieczeniowego. Ponadto daje możliwość bezpośredniej komunikacji z osobami odpowiedzialnymi za likwidację oraz możliwość wymiany korespondencji i monitorowania samego procesu likwidacji szkód.

Współpraca z jedną firmą rzeczoznawczą wykonującą zlecone oględziny

W przypadku szkód na terenie Łodzi rekomendujemy współpracę z firmą rzeczoznawczą, która przeprowadza oględziny u poszkodowanych i przygotowuje protokół oraz wyliczenie wartości szkody. Pracownicy tej firmy mają obowiązki związane z zasilaniem systemu Torus24 w informacje pozwalające zarządcy śledzić bieżący postęp w likwidacji danej szkody. Jednocześnie stanowią oni dodatkowe wsparcie dla likwidatora w przypadku kłopotów w terminowym zebraniu od zarządcy dokumentów niezbędnych do zamknięcia danej szkody.

Wskazanie wydzielonych likwidatorów obsługujących program

Przygotowanie operatów i kosztorysów do wypłaty na podstawie uzgodnionych wcześniej protokołów szkody powinno być zlecone wyspecjalizowanej komórce. Ze względu na szeroki wachlarz ryzyk i zapisy szczególne, likwidatorzy powinni posiadać gruntowną znajomość sprzedawanego produktu. Nasi pracownicy posiadają zarówno wiedzę, jak i odpowiednie doświadczenie związane z likwidacją szkód mieszkaniowych oraz budowlanych.

Stworzenie doradztwa dla klientów w sytuacji skomplikowanych zdarzeń szkodowych

W ramach współpracy z klientami dbamy o merytoryczną pomoc dla zarządców, szczególnie w obliczu spraw sądowych, w których są pozywani zarządcy lub ich klienci. Pomoc taka standardowo jest świadczona przy obsłudze polis OC zawodowego, ale dotyczy też obsługi bardziej skomplikowanych spraw szkodowych związanych z pakietem dla nieruchomości. W związku z dużym nasileniem szkód osobowych z OC właściciela nieruchomości, pakiet gwarantuje również możliwość uruchomienia w ramach polisy własnej opieki prawnej w wykonaniu tzw. czynności przedsądowych. Wiąże się to z natychmiastowym kontaktem z poszkodowanym (zanim skorzysta z wyspecjalizowanej kancelarii prawnej), zabezpieczeniem informacji i świadków zdarzenia. W przypadku winy po stronie właściciela nieruchomości, pomoc prawna działa (w porozumieniu z towarzystwem) w kierunku doprowadzenia do ugody bez kierowania sprawy do sądu.

Uproszczone procedury i pewność wypłaty w zakresie przyjętych ryzyk jest najlepszą wizytówką towarzystwa, która pozwala na stopniowe zwiększanie portfela klientów. Z tego względu procedura likwidacyjna jest jednym z załączników do zawartego porozumienia. Procedura i sam produkt uwzględnia uproszczoną ścieżkę likwidacji przy szkodach o niskiej wartości (do 5 000 zł na podstawie faktur) oraz procedurę weryfikacji kosztorysów przed wykonaniem prac i wydatkowaniem środków przez klienta przy szkodach większych.

Torus spółka z o.o.

92-437 Łódź, ul. Oleńki Billewiczówny 20 lok. 2

We wszelkich sprawach:

Pani Beata Dobrzańska 42 661 10 11

adres e-mail: biuro@torus24.pl